logotyp

Zápis do MŠ pro školní rok 2021-2022

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Přijímání k
předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona. V naší MŠ se uskuteční v období od 3. května 2021 do 14. května 2021. V těchto dnech je možné podat žádosti o přijetí dítěte.

 

 Podání žádosti

 Při podání žádosti budete dokládat:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání                                                                                                           

2. Kopii rodného listu

3. Potvrzení lékaře o očkování dítěte

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy, ID datové schránky t64xawi 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mail školy: mskostomlaty@seznam.cz

3. poštou, adresa školy: Mateřská škola "Veselé Sluníčko" Kostomlaty pod Řípem 3 ,
                                    413 01 Roudnice nad Labem 
                      

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné domluvit příjem žádosti telefonicky s ředitelkou školy na tel.č. 721891122.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.  

Pokud nevyužijete k podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvedený tiskopis, musí mít žádost  dle správního řádu tyto náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona:

 1. jméno a příjmení dítěte (žadatele),
 2.  datum narození,
 3.  místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 4.  označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 5.  podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

  S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné uvést:

  • jméno a příjmení tohoto zástupce

  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

  Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

  Pro doložení rodných listů platí, že stačí doložit jejich prostou kopii.

 • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

   

  Doložení řádného očkování dítěte

  Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví  splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

  Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického lékaře. Potvrzení vydá na žádost lékař za dodržení podmínek nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termin návštěvy dle zvyklostí ordinace.

  Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

  Pokud se někdo rozhodne pro individuální vzdělávání dítěte, které chce zapsat do naší MŠ, doručí v období zápisu oznámení o individuální vzdělávání.

  Potřebné formuláře naleznate na těchto stránkách v sekci "DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A FORMULÁŘE".

Kritéria přijetí do MŠ

RYCHLÝ KONTAKT:

Mateřská škola
„Veselé Sluníčko“
příspěvková organizace

Sídlo - Kostomlaty pod Řípem 3

Telefon - 412871748
Mobil - 721891122

E-mail - mskostomlaty@seznam.cz
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
https://www.facebook.com/

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek